Privacy statement


Uw persoonsgegevens
Om u zo goed mogelijk van service te voorzien zijn in onze systemen contactgegevens van u maar ook van uw medewerkers opgenomen. Ook zijn door ons aan sub verwerkers, t.b.v. back-up, anti virus, e.d., alleen de noodzakelijke persoonsgegevens doorgegeven. 

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om
Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens om, door middel van direct contact binnen uw organisatie, de lijnen kort te houden en daarmee zorg te dragen voor een effectieve en goede service. Tevens worden gegevens gebruikt voor aanvraag van back-up, anti virus, Microsoft producten, e.d. t.b.v. uw bedrijfsvoering.

Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dat nodig is om een bepaald onderdeel van uw opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden voor u uit te voeren. Uiterlijk vijf jaar nadat de relatie tussen u en ALFA PRO IT is geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen.

Wat zijn uw rechten?
U bent onze klant, dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wij wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

a)    U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.

b)    Wanneer u meent dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze systemen hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.

c)    Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek, tenzij wettelijke vereisten dat blokkeren.

d)    Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.

e)    Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Na ontvangst van uw schriftelijke verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.

Wat is de situatie wanneer u ons bepaalde informatie niet geeft, of ons beperkt in het gebruik daarvan?
Zoals al eerder geschreven gebruiken wij uw gegevens om door middel van direct contact binnen uw organisatie de lijnen kort te houden om zorg te dragen voor een effectieve en goede service.

Maar wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan kan dat onze service naar u toe worden beperkt. Tevens kan het leiden tot het onvoldoende of niet kunnen uitvoeren van opdrachten van u met betrekking tot Back-up, anti virus, Microsoft producten e.d.

Missen wij te veel informatie, dan zullen wij u mededelen dat wij onze werkzaamheden voor u niet naar behoren kunnen uitvoeren.

Klachten over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan
Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Mocht u klachten hebben over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgeven is omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met de directie van ons kantoor. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt.

Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen
We hopen dat u een beeld heeft gekregen van wat wij voor u kunnen betekenen. Natuurlijk is dat veel meer, stel ons daarom gerust uw vragen. Wilt u meer weten of wat wij voor u kunnen doen of hoe wij werken? We vertellen het u graag in een persoonlijk gesprek.
 

Vragen of gelijk een afspraak maken?

Vul dan bijgaand formulier in, wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
Typ bovenstaande code over.